Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

Poradíme vám Finanční test

CZ   EN

Přihlášení

X

Vyplňte jméno své skupiny a přihlašte se kliknutím na tlačítko "Přihlásit".

Vzdělávání

Vzdělávání

Zvyšte si svou kvalifikaci prostřednictvím akreditovaných rekvalifikačních kurzů!

Projekty EU

Projekty EU

Projekty Evropského sociálního fondu – projekty, které Vám pomohou.

Agentura práce

Agentura práce

Hledáte zaměstnání nebo hledáte vhodné zaměstnance? Využijte služeb naší agentury práce!

Zprostředkovatelé pojištění

Distribuci pojistných produktů spotřebitelům může provádět pojišťovna buď sama prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím distribuční sítě tvořené pojišťovacími zprostředkovateli (jiné osoby není pojišťovna oprávněna ke zprostředkování svých produktů využívat).

Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů je neživnostenským podnikáním na základě zvláštního zákona, kterým je zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí (pdf, 203 kB) (Zákon). Podnikatelským oprávněním je registrace, kterou provádí Česká národní banka. O zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů vydá Česká národní banka registrované osobě osvědčení. Registr je veřejně přístupný, tedy do něho každý může nahlížet a ověřovat si registraci konkrétního zprostředkovatele. (viz https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz).

Na činnost pojišťovacích zprostředkovatelů jsou z důvodu zajištění řádného plnění pravidel jednání se zákazníky kladeny vyšší nároky, Registrace pojišťovacích zprostředkovatelů proto vyžaduje splnění zákonem vymezených podmínek důvěryhodnosti (zjednodušeně řečeno o „dobré pověsti“ zprostředkovatele) a odborné způsobilosti (získání všeobecných a odborných znalostí nezbytných pro výkon činnosti zprostředkovatele).

Vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví může pouze registrovaný pojišťovací zprostředkovatel. Zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví se rozumí odborná činnost spočívající v:

 1. předkládání návrhů na uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv,
 2. provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných či zajišťovacích smluv
 3. uzavíraní pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo
 4. pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv.

Za provádění přípravných prací lze označit jakoukoliv činnost přípravného charakteru, která má současně přímo či nepřímo směřovat k uzavření pojistné či zajišťovací smlouvy. ČNB může jako přípravné práce vyhodnotit např. i reklamní a propagační činnosti. Vždy záleží na posouzení konkrétního případu, zejména jakým způsobem je zkoumaná činnost fakticky prováděna, co je jejím cílem, jakým způsobem jsou osoby ve smluvním vztahu odměňovány a další související skutečnosti.

Povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele stanoví Zákon.

Jedná se zejména o:

 • povinnost      odborné péče,
 • povinnost      uvádět úplné a nezavádějící informace,
 • povinnost      informovat o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb
 • povinnost      písemně klientovi sdělit identifikační údaje o pojišťovacím      agentovi/makléři nebo pojišťovně, jejichž jménem jedná, své registraci,      postupech pro podání stížnosti atd.
 • povinnost      klienta písemně informovat o své provázanosti s pojišťovnou v podobě      podílu vyšším než 10 % na kapitálu nebo hlasovacích právech.
 • povinnost      vyhotovit písemný záznam z jednání, jehož obsahem je zaznamenání požadavků      a potřeb klienta souvisejících se sjednávaným pojištěním a důvody, na      kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá své doporučení pro výběr      daného pojistného produktu.

Na žádost klienta je pojišťovací zprostředkovatel povinen informovat také o způsobu svého odměňování za zprostředkovatelskou činnost.

Kromě záznamové povinnosti a informačních povinností stanovených v Zákoně je nutné mít na zřeteli, že pokud pojišťovací zprostředkovatel jménem pojišťovny uzavírá pojistnou smlouvu, dopadají na něho i informační povinnosti stanovené v § 65 až 67 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (pdf, 222 kB), ve znění pozdějších předpisů.

Pro více informací o povinnostech pojišťovacích zprostředkovatelů při jednání s klienty doporučujeme prostudovat Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. 8. 2010 (pdf, 199 kB).

Typy pojišťovacích zprostředkovatelů

Pojišťovací zprostředkovatelé mohou provozovat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví v následujícím postavení:

 1. Vázaný pojišťovací zprostředkovatel (VPZ)
  VPZ vykonává zprostředkovatelskou činnost jménem a na účet jedné pojišťovny. Jménem a na účet více pojišťoven může VPZ vykonávat zprostředkovatelskou činnost za předpokladu, že nabízené pojistné produkty nejsou vzájemně konkurenční. Rámec činnosti VPA je dán Zákonem i písemnou smlouvu s pojišťovnou a jejími pokyny. Pojišťovna pak odpovídá za škodu způsobenou VPZ při výkonu zprostředkovatelské činnosti. VPZ není oprávněn inkasovat pojistné a vyplácet pojistné plnění.
 2. Výhradní pojišťovací agent (VPA)
  VPA vykonává zprostředkovatelskou činnost na základě písemné smlouvy jménem a na účet jedné pojišťovny a je ve své činnosti vázán jejími vnitřními předpisy. Pojišťovna pak odpovídá za škodu způsobenou VPA při výkonu zprostředkovatelské činnosti. Pokud je k tomu VPA pojišťovnou zmocněn, je oprávněn vybírat pojistné a zprostředkovat pojistná plnění. V takovémto případě je VPA povinen udržovat určitou trvale likvidní jistinu nebo pro tyto účely používat zvláštní bankovní účet.
 3. Pojišťovací agent (PA)
  PA vykonává zprostředkovatelskou činnost jménem a na účet jedné či více pojišťoven. Na rozdíl od VPZ, pokud PA jedná jménem více pojišťoven, mohou být pojistné produkty vzájemně konkurenční. V ostatním platí stejná úprava jako pro VPA mimo odpovědnosti pojišťovny za škodu způsobenou PA. PA musí být po celou dobu své činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti.
 4. Pojišťovací makléř (PM)
  PM vykonává zprostředkovatelskou činnost vlastním jménem nebo může být zájemcem o pojištění (klientem) zmocněn i k jednání jeho jménem. Nutno explicitně zdůraznit, že PM nikdy nemůže vykonávat zprostředkovatelskou činnost jménem a na účet pojišťovny. PM je tak ve své činnosti vázán obsahem smlouvy uzavřené s klientem, přestože je odměňován pojišťovnou (nebylo-li dohodnuto jinak), s níž má zpravidla též sjednanou smlouvu. PM musí být po celou dobu své činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti. Byl-li PM zmocněn přijímat od pojistníka pojistné nebo od pojišťovny výplaty pojistného plnění je povinen udržovat určitou trvale likvidní jistinu nebo pro tyto účely používat zvláštní bankovní účet.
 5. Podřízený pojišťovací zprostředkovatel (PPZ)
  PPZ na základě písemné smlouvy vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet PA, VPA a PM, při své činnosti je vázán jejich pokyny a je také jimi odměňován. Pojišťovací zprostředkovatel, pro něž je PPZ činný, odpovídá za škodu jím způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti. PPZ není oprávněn inkasovat pojistné a vyplácet pojistné plnění. Nutno explicitně zdůraznit, že PPZ nemůže být tedy přímo smluvně navázán na pojišťovnu ani od ní přijímat provize.

Ohledně typu pojišťovacích zprostředkovatelů nutno ještě dodat, že pojišťovací zprostředkovatel může provozovat zprostředkovatelskou činnost pouze v postavení, v jakém byl registrován.

Dohled ČNB

Dohled nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů s bydlištěm nebo sídlem na území ČR nebo třetího státu (což je jiný stát než stát v EU či EHP) vykonává Česká národní banka. Tento dohled je prováděn buď formou dohledu na dálku nebo kontrolou na místě. Dohled na dálku spočívá zejména v prověřování správnosti postupu pojišťovacích zprostředkovatelů na základě stížností spotřebitelů. Při výkonu dohledu je pojišťovací zprostředkovatel povinen poskytnout ČNB veškerou potřebnou součinnost, tedy především adekvátně reagovat na výzvy ČNB. V opačném případě mu může být ze strany ČNB uložena pořádková pokuta až do výše 5 mil. Kč (a to i opakovaně do celkové výše 20 mil. Kč).

Zákon dále stanoví další sankce za porušení povinností pojišťovacích zprostředkovatelů. Za zmínku stojí dva správní delikty, jejíž cílem je zamezit vykonávání zprostředkovatelské činnosti na principu tzv. letadla. Pojišťovací zprostředkovatel se těchto správních deliktů dopustí:

 1. vyžaduje-li od osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, složení vstupního poplatku jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost, nebo
 2. pokud odměny osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, odvozuje od získání dalších osob pro tuto činnost, které takto získal.

Za tyto správní delikty může ČNB uložit pokutu až do výše 10 mil. Kč.

Anketa